نحوه ارسال بار توسط افرامهر به صورت زیر می باشد.
پس از اطمینان از موجودی بار خود می توانید خودتان اقدام به تهیه ماشین و هماهنگی جهت بارگیری آن اقدام نمایید و یا …

درحال به روز رسانی محتوا…